The world is our playground

Om Iron Butt Association

Föreningen bildades 2008 och har som syfte att sprida kunskap om genomförandet av IBA-godkända motorcykelresor i Sverige och bidra till bättre trafikkultur och trafiksäkerhet i motorcykelresande. 

Utöver att informera om Iron Butt Associations verksamhet har IBA Sweden även fullmakt att godkänna och certifiera svenska motoristers IBA-körningar. Från IBA Sweden kan du även få råd och tips inför din IBA-körning. Föreningen har även en målsättning att på sikt arrangera fortbildnings- och övningsträffar för medlemmar.

Vid starten av IBA Sweden fanns det 35 personer i Sverige som hade ett IBA-certifikat. Dessa godkändes som medlemmar i den nybildade föreningen Iron Butt Association Sweden. I september 2011 hade 159 svenska motorister genomfört en IBA-körning och IBA Sweden hade kontrollerat över 170 körningar. Antalet kvinnor som har kört eller åkt med som passagerare är 8. Några har åkt flera gånger. En förutsättning för medlemskap i IBA Sweden är att du genomför en IBA-körning till exempel på 1000 miles (1609 km) inom 24 timmar. Körningen skall dokumenteras och godkänds enligt reglerna från den internationella föreningen Iron Butt Association.

Läs våra stadgar

Hur blir jag medlem?

Planera din resväg noggrant. Ta reda på vilka hastighetsgränser som gäller och om det finns några planerade vägarbeten på din körsträcka. Längden på din IBA-körning kontrolleras efteråt genom att med ett kartprogram räkna ut den kortaste körsträckan mellan de bensinstationer du ha kvitton från. Använd alltid aktuella kartor, eller helst ett kartprogram (google maps) där du kan lägga upp rutten i detalj. ​

Det är bra att planera rutten så att den totala längden blir ca 50 km längre än vad som krävs för att bli godkänd. Välj dina bensinstationer för tankning så optimalt som möjligt med hänsyn till bränsleförbrukningen på din motorcykel. Även pauser och andra stopp där du måste ha en kvitto från planerar du noggrant. 

Glöm inte att i förväg kontrollera öppettiderna på aktuella bensinstationer.

Tänk även vilken påverkan årstiden samt tiden på dygnet har på den valda resvägen. Planera så att du inte t.ex. bländas av solen på både morgon och kväll. Är ni flera som planerar att åka måste ni ta hänsyn till de olika förutsättningar som motorcyklarna har. Det finns även skillnader mellan vad olika förare presterar så det är bra om ni är vana att åka tillsammans. Bestäm ett datum för din IBA-tur och se till att göra service på motorcykeln innan du åker.

Ladda ned blanketter här

Starta din resa så här

Du behöver två personer som kan bevittna starten. Ett vittne kan vara din vän, granne, din partner eller någon från den bensinstation du startar ifrån. Kör du tillsammans med någon kan ni inte vittna åt varandra. Prata gärna med vittnena i förväg så att de vet vad det är fråga om.

Först efter att vittnena har skrivit på tankar du motorcykeln. Tiden som står på detta tankningskvitto (kvitto nr1) är din officiella starttid. Kontrollera alltid att antal liter, datum, tid och adress framgår och är korrekt på kvittot. Om någon uppgift är felaktig ska du be att få en korrigering skriven på kvittot. Fyll löpande i uppgifterna i loggboken under resan.

På samma sätt skall du fylla i och kontrollera alla kvitton när du tankar eller köper annat under resan. Var noggrann med dokumentation av s.k. hörnpunkter med kvitton som tydligt verifierar din resväg.

En IBA-körning är inte en hastighetstävling. Du skall följa trafikregler och ta hänsyn till övriga trafikanter.

Avsluta din resa så här

Du avslutar din IBA-tur enligt dina planer, efter att du har kört tillräckligt lång sträcka och inom de angivna tidsramarna. Resan avslutar du genom att tanka din motorcykel. Tiden på kvittot från denna tankning är din sluttid. Även vid slutet av IBA-resan skall två personer skiva på och vidimera uppgifterna på din vittnesblankett. När du kommer hem fyller du noga i alla uppgifter på de olika blanketterna. Kopiera alla de numrerade kvittona, så många som möjligt på samma A4 sida. Se till att alla uppgifter framgår tydligt på kvittokopiorna.

Betala in certifieringsavgiften 495 SEK för förare och 295 SEK för passagerare till bankgiro nr: 382-2681

Ange vid betalning ditt namn, vilken IBA-körning det gäller och datum. Skicka din redovisning inklusive verifikation på betalning av certifiering till:

Iron Butt Association Sweden
c/o Ylva Lundholm
Gyllebo Nygård
272 97 GÄRSNÄS

Det är nu även möjligt att skicka in allt digital till certifiering@ironbutt.se

Observera att certifieringsavgiften inte under några omständigheter kommer att återbetalas

När din första körning är certifierad blir du också livslång medlem i både Iron Butt Sweden och Iron Butt Association (den amerikanska moderföreningen)! Därefter aktiveras medlemskapet ett år i taget, varje gång du kör igen. Du kan också vara stödmedlem genom en årlig mindre avgift, eller välja att vara passiv medlem med i alla fall en certifierad körning, när det dragit ut lite på tiden sedan senast. Passivt medlemskap är gratis och sådan medlem saknar rösträtt på årsmötet.

Den medlem som så önskar kan välja att inte ha sin körning publicerad på hemsidan. Detta meddelas i så fall till certifiering@ironbutt.se

Som ett bevis för medlemskap i Iron Butt Association och en godkänd IBA-körning kommer ett certifikat, ett tygmärke, en IBA-pin och en IBA-dekal att skickas till både föraren och passageraren. Föraren får också en IBA ram till registreringsskylten.

Lycka till inför planeringen och ta gärna kontakt med oss på IBA Sweden om du har några frågor.